Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecné ustanovení

Obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž předmět je nákup a prodej produktů, poukázek a služeb v elektronickém obchodě na internetové stránce www.centrumvitalitynadlani.cz.

Tyto všeobecné obchodné podmínky specifikují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Prodávající:
Jiří Gavar
Nad Dvorem 179/23
713 00 Ostrava
IČO: 718 647 17, DIČ: CZ 7712065625
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 06042123/0800.
Zapsaný v živnostenském rejstříku.

 

2. Objednávka produktů a služeb a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí požadovaných při vyplnění objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kuní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícího, smlouva vzniká samotným dodaním on-line produktu, poukázky, služby nebo zboží. Kupující uskutečněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodání produktu vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není smluvním ustanovením dohodnuto jinak.

 

3. Cena on-line produktů a zboží

Ceny za služby a on-line produkty či zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícím jsou aktuální a platné v době objednávky zboží. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednávky. Všechny ceny jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Kupní cena bude považována za zaplacenou až po připsání celé částky na běžný účet prodávajícího nebo po platbě v hotovosti k rukám prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na produkty až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současne daňovým dokladem a je odeslaná kupujícímu elektronicky. Na vyžádání kupujícího je možné fakturu zaslat i poštou. Převzetí produktu kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4. Uživatelský účet

   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace jako "Návštěvník" přímo z webového rozhraní obchodu. Oba možné přístupy budou dále označovány jen jako "uživatelský účet".
   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   Přístup k uživatelskému účtu nebo účtu "Návštěvníka" je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu internetového o obchodu. Případné plánované termíny odstávek internetového obchodu budou zveřejněny.

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

   Veškeré objednávky podané prostřednictvím webu www.centrumvitalitynadlani.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem.
   K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
   Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.centrumvitalitynadlani.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
   Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
   Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
   Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

6. Storno objednávky

   Kupující má možnost objednávku stornovat do 12 hodin od vystavení. Takováto objednávka je pak považována za zrušenou.
   Storno lze zaslat e-mailem, provést telefonicky nebo přes kontaktní formulář na stránkách www.centrumvitalitynadlani.cz.
   Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.

7. Cena zboží

   Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.   Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

8. Dodací podmínky

   Dodací lhůta je obvykle 1 – 7 pracovních dnů v závislosti na aktuálních skladových zásobách nebo kapacitě nabízených služeb, dostupnosti zboží (dodavatelé a výrobci) a cílové lokalitě (Česko, Slovensko), v mimořádných případech, a sice pouze u zboží s dlouhou dobou trvanlivosti, do 15 dnů.
   Pokud nebude prodávající z nějakých důvodů schopen tuto lhůtu dodržet, bude zákazník v maximálně možném předstihu o této skutečnosti informován.

 

9. Příprava a expedice poukazů

Pokud není domluveno jinak, zasíláme poukazy elektronicky (e-mail) po připsání celé částky na účet do 5 pracovních dnů. Osobní odběr je možný po telefonické či emailové domluvě. U poukazu zasílaných poštou účtujeme poštovné a balné 50,00 Kč 

  • Zaslání elektronicky cena poštovného a balného zdarma

  • Osobní odběr cena poštovného a balného zdarma

  • Zaslání poštou + 50,00 Kč

 10. Reklamace a její uplatnění (reklamační řád)

   Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
   Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na adresu info@centrumvitalitynadlani.cz nebo na adresu provozovatele internetového obchodu (viz Kontakty). Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
   Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
   V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem na ochranu spotřebitele a občanským zákoníkem v platném znění a ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové.
11.  Odstoupení od smlouvy: kupující může od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní bez udání důvodu a požadovat vrácení kupní ceny (dle Občanského zákoníku v platném znění). Tuto skutečnost ohlásí kupující prodávajícímu předem e-mailem a zašle zboží zpět na adresu odesílatele (uvedené na faktuře) doporučeně. Finanční částka bude prodávajícím vrácena na účet kupujícího neprodleně po obdržení zboží (nejpozději 30 dní od obdržení vráceného zboží). Zboží vrácené formou dobírky nebude prodejcem převzato. Bez udání důvodu je možné vzít zpět jen zboží, které je zasláno v neporušených a neotevřených obalech, tj. přesně tak, jak bylo expedováno. Potraviny a kosmetiku po otevření je možné vracet jen s ohledem na důvodné reklamační důvody (špatná kvalita nebo vady výrobku).
   Prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 dnů) po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. 
   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, u potravin pak nedodržením skladovacích podmínek uvedených na obalech. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

12. Další práva a povinnosti smluvních stran

   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13. Závěrečná ustanovení

   Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
   Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2015.